PROCES ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Reklamacje składa zamawiający usługę z tytułu niewykonania lub nienależytego jej wykonania przez Elpharma . Firma/uczestnik szkolenia może wystąpić z reklamacją w przypadku :

 • niezadowolenia z poziomu merytorycznego usług
 • zastrzeżeń co do jakości pracy trenera/trenerów
 • braku spójności treści realizowanych podczas wykonywania usług z ofertą szkoleniową

Formularz reklamacyjny Elpharma_reklamacja

Musi zawierać dane zamawiającego/zgłaszającego roszczenie, takie jak :

 • Imię i nazwisko (nazwa firmy)
 • Adres zamieszkania (siedziba firmy)
 • Nazwa reklamowanej usługi i data jej wykonania
 • Data wystąpienia wady
 • Opis przedmiotu reklamacji
 • Uzasadnienie reklamacji
 • Propozycja formy rekompensaty
 • Czytelny podpis osoby zgłaszającej
 • Pieczęć firmowa

Składanie reklamacji.

Reklamacja powinna być zgłoszona w formie pisemnej pocztą elektroniczną , listem poleconym, faksem, na formularzu dostępnym powyżej. Załączniki wypełnione błędnie i/lub nie pełnie uzupełnione nie będą uwzględnianie w procesie reklamacji.

 Rodzaje reklamacji

 • Reklamacja 14 -dniowa

Reklamacja ta składana jest do 14 dni po zakończonym szkoleniu. Obejmuje ona wszystkie kwestie organizacyjne oraz merytoryczne zaobserwowane podczas trwania szkolenia. Zgłoszenie reklamacji wymaga odpowiedniego uzasadnienia.

 • Reklamacja 30- dniowa

Reklamacja dotyczy wsparcia uczestników szkoleń po jego zakończeniu. Oferowane pomoce naukowe i wiedza trenera, które nie spełnia oczekiwań zainteresowanych mogą podlegać reklamacji. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 dni po zakończeniu szkolenia wraz z  odpowiednim uzasadnieniem.

Rozpatrywanie wniosków reklamacyjnych.

Wszystkie nadesłane formularze reklamacyjne podlegają rozpatrzeniu z wyjątkiem reklamacji, w których niezgodności wynikają z nieznajomości postanowień umowy( o ile taka była zawarta). Instytucja szkoleniowa na rozpatrzenie wniosków ma 14 dni roboczych od momentu jego otrzymania. Po analizie wniosków zamawiający otrzymuje odpowiedź pisemną na złożonym wniosku pocztą elektroniczną, listem poleconym, faksem  na adres podany we wniosku reklamacyjnym.

 Zadośćuczynienie- formy rekompensaty pozytywnie rozpatrzonych reklamacji.

 • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające brakującą wiedzę
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usług bez wcześniejszej informacji o zmianie organizacyjnej
 • konsultacje z trenerami
 • bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem w przypadku niezadowolenia uczestników szkoleń zamkniętych
 • bezpłatny udział w szkoleniu o podobnej tematyce